Każdy czy­tel­nik ma prawo komentować wpisy na stronie http://internat.elektropecet.pl. Jed­nak jako wła­ści­ciel witryny mam pełną swo­bodę w decy­do­wa­niu, co będzie opu­bli­ko­wane. Taka zasada obo­wią­zuje we wszyst­kich mediach i nie ma ona nic wspól­nego z cen­zurą. Wynika po pro­stu z praw przy­słu­gu­ją­cych wydawcy.

Bar­dzo zależy nam na zacho­wa­niu wyso­kiego poziomu zarówno wpi­sów, jak i komen­ta­rzy na stronie przyszkolnego internatu.

Usu­wane będą posty:

  1. Wul­garne, cham­skie i agresywne
  2. Nie mające żad­nej sen­sow­nej tre­ści (np. dsdsfjferw).
  3. Mające cha­rak­ter rekla­mowy (choćby ukryty).

Zastrze­gamy sobie rów­nież prawo edy­to­wa­nia komen­ta­rzy, które będą speł­niały powyż­sze warunki.

Osoby masowo wsta­wia­jące takie komen­ta­rze mogą mieć zablo­ko­waną moż­li­wość komentowa­nia.